Bankarski termini za preduzeća

Akreditiv je instrument međunarodnog platnog prometa koji štiti interese prodavca (izvoznika) kao i kupca (uvoznika). Ovaj dokument predstavlja obavezu banke da će izvršiti plaćanje korisniku akreditiva ukoliko podnese svu dokumentaciju.

Asignacija je Poseban oblik izmirivanja obaveza. Asignacijom izdavalac naloga (asignant, uputilac) daje u zadatak (upućuje) primaocu naloga (asignat, upućenik) da isplati određenu sumu trećem licu (asignator, primalac uputa). Ovo je poslovna aktivnost kojom se izmiruju obaveze i potraživanja pravnih lica u jednoj transakciji, što značajno smanjuje troškove transakcija.

Avaliranje menica predstavlja dodatni oblik garantovanja banke kreditno sposobnim klijentima u cilju ispunjenja obaveza plaćanja (putem menice) prema njihovim dobavljačima.

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je Referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope, sa dva decimalna mesta.

Cesija je Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara).

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje koliko kredit klijenta stvarno košta, odnosno kolika je ukupna cena kredita. Pored nominalne kamatne stope (NKS) ova kamatna stopa uključuje i sve druge naknade i troškove koje banka zaračunava. Na visinu efektivne kamatne stope utiče osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita, dužina otplate kredita, visina eventualno potrebnog depozita ili učešća itd. Način izračuna EKS-a je jedinstven za sve banke, a propisala ga je Narodna banka Srbije. Postoji jedan deo troškova koji se ne obračunavaju u EKS, kao što su: naknada za izveštaj Kreditnog biroa, troškovi raznih uverenja, potvrda i rešenja nadležnih organa, troškovi procene vrednosti sredstava obezbeđenja i slični troškovi. Ovi troškovi se ne uključuju u obračun EKS budući da nisu unapred poznati, mogu nastati u toku postupka odobravanja kredita, ali ne predstavljaju prihod banke.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u evrozoni spremne da pozajme jedna drugoj novac – evro. Obračunava se kao prosek indikativnih kamatnih stopa (ne realizovanih kamatnih stopa) na međubankarske depozite različitih ročnosti (15 ročnosti), koje se kreću od jedne nedelje do dvanaest meseci. Kod nas ga banke koriste kako bi se bi utvrdile kamatne stope na različite finansijske proizvode kao što su: hipoteka, štedni računi i krediti.

Garancija je instrument obezbeđenja kojim se banka obavezuje da će korisniku garancije isplatiti novčani iznos na koji garancija glasi u slučaju da dužnik iz osnovnog ugovora ne ispuni u celosti svoje obaveze. Osnovni ugovor se obično odnosi na kupovinu opreme, izvođenje građevinskih radova i slično, a bankarska garancija može da se koristi za domaće ili međunarodne finansijske transakcije.

Grejs period (period odložene otplate) je period u kome je kredit stavljan na raspolaganje klijentu, a njegova otplata još nije počela. Tokom trajanja grejs perioda klijent može da plaća kamatu, ili ne, u skladu sa poslovnom politikom banke. Najčešće se odobrava kod većih kredita, odnosno investicija za koje se očekuje da će tek nakon određenog perioda ostvarivati profit.

Indeksiranje kredita znači vezivanje obaveza po osnovu kredita za kurs neke strane valute ili za rast cena na malo. Kredit koji je indeksiran valutnom klauzulom je izražen u određenoj stranoj valuti i njegova otplata se vezuje za kurs te valute (isplata kredita i otplata rate kredita se vrše u dinarima, ali po važećem kursu na dan isplate, odnosno otplate rate). Korišćenje kredita indeksiranog u nekoj stranoj valuti (najčešće je u pitanju EUR ili CHF) je preporučljivo za sugrađane čija su primanja takođe vezana za kurs iste valute.

Inotrošak je trošak korespondentskih banaka uključenih u izvršenje plaćanja prema inostranstvu.

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje u periodu od odobrenja kredita do početka otplate kredita. Ukoliko banka naplaćuje interkalarnu kamatu, kreditni službenici mogu da pruže savet klijentu kada j najbolje da se isplati kredit kako bi ova kamata bila što manja.

Korespodentska banka je banka sa kojom je domaća banka uspostavila korespodentski odnos pa preko nje može poslovati sa inostranstvom.

Kratkoročni i dugoročni krediti se razlikuju po roku otplate i nameni kredita. Kratkoročni krediti se obično odobravaju sa rokom otplate do 12 meseci, i najčešće služe za finansiranje obrtnih sredstava ili trenutnih potreba u proizvodnji, trgovini ili uslužnoj delatnosti, odnosno održavanju tekuće likvidnosti. Dugoročni krediti se odobravaju sa rokom otplate od preko 2 godine, najčešće za veće investicije kakve su recimo kupovina ili izgradnja poslovnog prostora, nabavka mehanizacije ili refinansiranje postojećeg kreditnog aranžmana.

Nominalna kamatna stopa predstavlja procenat koliko novčanih jedinica se plaća po jedinici kredita i može da bude fiksna ili promenljiva.

Nostro doznaka je bezuslovna instrukcija data banci da izvrši plaćanje prema pravnom ili fizičkom licu u inostranstvu.

Referentna kamatna stopa  je  kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope.

Smart kartica je plastična kartica koja se koristi za obavljanje transakcija u elektronskom bankarstvu na siguran način. Ova kartica u sebi sadrži čip sa digitalnom oznakom i šifrovanim sigurnosnim ključevima.

Subvencije su jedan od načina na koji država podstiče određene grane ekonomije. U kontekstu bankarstva, država najčešće učestvuje u procesu kreditiranja na taj način što snosi deo kamate na određeni kredit ili obezbeđivanjem dela sredstava za određeni tip kredita. Subvencije su posebno atraktivne kod stambenih kredita za mlade i kredita za Poljoprivrednu proizvodnju.

SWIFT kod je jedinstveni identifikacioni broj koji banke koriste za elektronski prenos bankarskih poruka, koji omogućava mnogo brže obavljanje međunarodnih transakcija. Sa stanovišta klijenta plaćanje putem SWIFT-a je najbrži i najpovoljniji način obavljanja međunarodnih plaćanja.